Skip to content
Werkdagen voor 15.00 uur besteld, morgen in huis | Zakelijke bestellingen op rekening Gratis verzending vanaf € 100,-

Forconference.shop is onderdeel van For Conference B.V. (www.forconference.nl)
Almere, 24 mei 2018

Uw privacy is voor Forconference.shop van essentieel belang. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.forconference.shop (hierna genoemd “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Forconference.shop en haar klanten, prospects en business partners.
Wij benadrukken dat wij ten allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de wet AVG betreffende de bescherming van natuurlijke personen en de verwerking, opslag en beveiliging van persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de (persoons)gegevens die Forconference.shop verzamelt en de wijze waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van onze website, het plaatsen van een bestelling of het gebruik maken van het contact formulier impliceert uw goedkeuring van de privacy verklaring en hiermee de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
Forconference.shop. kan de volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken, maar vraagt niet meer gegevens dan voor het doel wenselijk is.

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam

Gebruik persoonsgegevens:
Forconference.shop kan gebruik maken van uw gegevens voor:

 • De aanmaak van een account, uw order en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met com.
 • Het leveren van de producten van Forconference.shop
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte

Forconference.shop verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het bezoek op onze Website en de bezochte pagina’s. Zo zal Forconference.shop., bijvoorbeeld gegevens verzamelen welke pagina’s worden bezocht. IP adressen zijn in sommige gevallen wel zichtbaar, maar worden niet gebruikt voor commerciële- of marketing doeleinden. Wij kunnen de organisatie wel, maar u als persoon niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Forconference.shop toe om statistieken op te maken betreffende het bezoek op de Website alsook om deze in haar communicatie te verwerken.

Afhandelen bestelling
Wanneer u via www.forconference.shop een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen afhandelen, waaronder het verwerken, levering en facturatie. Forconference.shop biedt naast levering op factuur ook betaling via iDEAL. Plaatst u bij ons een bestelling, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes te kunnen verwerken.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, en eventueel geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract, welke wij met u sluiten.

Contact formulier en Nieuwsbrief
Via het contact formulier kunt u informatie bij ons opvragen of een verzoek voor demo- of (test)account indienen. Hiervoor vragen wij uw naam, telefoon nummer en email adres. Bent u een nieuwe relatie en wilt u een overeenkomst sluiten met For Conference dan verzoeken wij u aanvullend de gegevens zoals beschreven onder “persoonsgegevens” toe sturen.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Forconference.shop. zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Forconference.shop en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Forconference.shop in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Forconference.shop uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer com hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer com of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  welke Forconference.shop heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • In alle overige gevallen zal Forconference.shop uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij u (i) hiervoor uw toestemming heeft gegeven en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Forconference.shop uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het uitvoeren, het leveren van de vraag en de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens’.

Beveiliging persoonsgegevens
Forconference.shop verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Ondanks het veiligheidsbeleid van Forconference.shop, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Forconference.shop in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.
Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw account. Forconference.shop  zal nooit vragen om uw wachtwoord door te geven, zodat u er toe gehouden wordt dit niet zelf aan derden mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde heeft meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – kan deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de veiligheid van uw account- en persoonsgegevens. Forconference.shop raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, verzoeken wij u  contact op te nemen via info@forconference.nl
U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die Forconference.shop mogelijk over u beschikt. U dient hiervoor duidelijk aan te geven wie u bent, zodat de privacy rechten op de juiste persoon worden toegepast.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens en waar die voor worden gebruikt
 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Forconference.shop is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van een derde partij.

Update Privacy Verklaring
Forconference.shop is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Klacht indienen:
Indien u het niet eens bent over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezicht houder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Forconference.shop uw persoonsgegevens verzamelt, verbruikt of verwerkt kunt u contact opnemen met:

Forconference.shop
(Forconference.shop is onderdeel van For Conference B.V.)
W. Dreesweg 6A
1314 VB  ALMERE
T: +31 (0)36 767 02 90
E: info@forconference.nl

Back To Top